Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

 • Hoe zijn de gegevens over energieverbruik opgebouwd?

  We beschrijven dit in de Rapportage Energieverbruik. Daarin leest u hoe we de informatie over energieverbruik samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

  Daarnaast is ieder onderwerp in de viewer voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen en verwijzingen naar de originele brondata staan in het Overzicht bronnen en methoden.

  Een deel van de gegevens schatten we bij. Waarom en hoe we dat doen, leest u in de Rapportage Bijschattingen.

 • Hoe zijn de gegevens over hernieuwbare energie bepaald?

  We beschrijven dit in de Rapportage Hernieuwbare energie. Daarin leest u hoe we de informatie over hernieuwbare energie samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

  Daarnaast is ieder onderwerp in de viewer voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen en verwijzingen naar de originele brondata staan in het Overzicht bronnen en methoden.

 • Hoe worden de gegevens over CO2-uitstoot berekend?

  We beschrijven dit in de Rapportage CO2-uitstoot. Daarin leest u hoe we de informatie over CO2-uitstoot samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

  Daarnaast is ieder onderwerp in de viewer voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen en verwijzingen naar de originele brondata staan in het Overzicht bronnen en methoden.

  Een deel van de gegevens schatten we bij. Waarom en hoe we dat doen, leest u in de Rapportage Bijschattingen.

 • Waarom lopen gegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot achter op de werkelijkheid?

  Om gegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot te berekenen gebruiken we diverse bronnen. Daarbij bepaalt de traagste bron de snelheid van de gehele methode.

  Enkele datasets, zoals de gegevens  over CO2-uitstoot en energieverbruik van Verkeer en vervoer, zijn pas 1,5 jaar na afloop van het rapportagejaar beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat we totaalgegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot niet eerder kunnen berekenen.

  De gegevens over aardgas- en elektriciteitsverbruik zijn wel sneller beschikbaar. Deze zijn ca. 6 maanden (woningen) en 9 maanden (bedrijven en instellingen) na afloop van het rapportagejaar beschikbaar.

  Veel  van de onderliggende indicatoren zijn sneller en soms frequenter beschikbaar. Zo actualiseren we het opgestelde windvermogen elk kwartaal.  

  Op deze pagina vindt u in hoofdstuk 3 een kalender met de momenten waarop we de verschillende gegevens actualiseren.

 • Waarom staat bij sommige gegevens 'onbekend/vraagteken'?

  Voor veel gegevens die we gebruiken geldt, dat ze niet herleidbaar mogen zijn naar individuele huishoudens, bedrijven of instellingen. Daarom aggregeren onze bronnen of wijzelf de gegevens tot gegevens per buurt, wijk of gemeente.

  In sommige gevallen is dat niet genoeg. Als er bijvoorbeeld minder dan 10 energieverbruikers in één bedrijfstak in een bepaald gebied aanwezig zijn, mag het energieverbuik van deze bedrijfstak in dat gebied niet gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt, als er een bedrijf in een bepaald gebied aanwezig is, dat meer dan 80% van de energie in de bedrijfstak gebruikt. In die gevallen blijft de informatie onbekend, ook voor ons. Dat geven we weer met een '?'.

  Dergelijke regels gelden vooral voor gegevens van CBS en RVO.

  We schatten een deel van deze gegevens bij. Hoe we dat doen en wat de resultaten voor uw gebied zijn, leest u in de Rapportage Bijschattingen.

 • Hoe werkt het bijschatten van ontbrekende gegevens?

  Een deel van de zakelijke energieverbruiken mag niet gepubliceerd worden vanwege de herleidbaarheid naar individuele verbruikers. Om toch verbruiksgegevens per sector of gebied te kunnen bepalen, schatten we deze gegevens bij. Hoe we dat doen en welke resultaten dat in uw gebied oplevert, leest u in de Rapportage Bijschattingen.
 • Ik zie andere cijfers dan de vorige keer. Hoe kan dat?

  Onze bronnen en wijzelf verbeteren de gegevens in de Regionale klimaatmonitor continu. We voeren deze verbeteringen waar mogelijk door met terugwerkende kracht.

  Er zijn reguliere en incidentele verbeteringen. Reguliere verbeteringen zijn bijvoorbeeld aanpassingen van voorlopige naar definitieve cijfers door CBS. Incidentele verbeteringen zijn eenmalige aanpassingen van methodes, herstel van fouten en dergelijke. 

  Een overzicht van deze wijzigingen vindt u op de pagina Verbeteringen methoden en gegevens

  Als u onze gegevens op een bepaald moment gebruikt voor uw eigen rapportage of een andere toepassing, raden we aan om de rapportages waarin deze gegevens zijn opgenomen te downloaden en te bewaren als PDF. Daardoor is indien nodig in een later stadium terug te lezen hoe de gegevens op het moment van downloaden opgebouwd waren.

 • Waarom telt het energieverbruik van wegverkeer op een snelweg of van scheepvaart op een grote rivier mee in mijn gemeente of regio?

  In de Regionale klimaatmonitor geven we weer hoeveel energie wordt verbruikt op het grondgebied van gemeenten, regio’s en provincies. In gemeenten met een significant oppervlak aan binnen- en kustwater kan het verbruik van scheepvaart fors zijn. Hetzelfde geldt voor gemeenten waar een snelweg over het grondgebied loopt. 

   

  Dat we dit verbruik monitoren, wil niet zeggen dat het de verantwoordelijkheid is van de desbetreffende gemeente, regio of provincie om dat verbruik te laten dalen. In de Regionale klimaatmonitor doen we daar geen uitspraak over. 

 • Telt de windenergie van windturbines op zee mee in mijn gemeente of regio?

  Nee. In een bepaalde gemeente of regio telt alleen de windenergie mee die wordt opgewekt met turbines die op het grondgebied van die gemeente of regio staan. Windturbines op land zijn, naast windturbines op zee, hard nodig voor het bereiken van onze klimaatdoelen.

  Wel is het zo dat de vermeden CO2-uitstoot van de windturbines op de Noordzee ten goede komt aan alle Nederlandse gemeenten. De CO2-uitstoot per kWh van de gemiddelde in Nederland geproduceerde elektriciteit wordt de laatste jaren steeds minder, o.a. door de toename van  wind op zee. Dit zorgt ervoor, dat de CO2-uitstoot die het gevolg is van het verbruik van elektriciteit, in de loop der jaren lager wordt. Zelfs al blijft het elektriciteitsverbruik gelijk. De verbruikte elektriciteit wordt steeds ‘groener’. 

 • Energielabels: hoe is de bepaling in de loop van de tijd veranderd?

  Om een doorlopende tijdreeks vanaf 2010 te kunnen tonen is de verwerking van de data voor 2017 anders dan die van na 2017. Ook zijn in 2021 de A-labels gewijzigd door de invoering van NTA8800 (A+++ en hoger labels voor woningen, A+++++-labels voor Utiliteitsgebouwen).  

  Een uitgebreide toelichting vindt u in het bronnenrapport.