[* Error: (142, 0) The object with ID 'Ind.co2ovgbrtier3' could not be found. *]

[* Error: (226, 0) The object with ID 'Ind.energie_overig' could not be found. *]

laden
laden ...
Sluiten

De Klimaatmonitor is voorzien van een nieuwe functie: het Dashboard. Het Dashboard ontsluit de beschikbare gegevens op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier. Op de Klimaattop zal het Dashboard gelanceerd worden en de reguliere Homepagina van de Klimaatmonitor vervangen. U vindt het Dashboard hier: www.klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu logo

Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor presenteert gegevens voor de monitoring van klimaatbeleid. Met deze gegevens kunt u voor alle gemeenten, regio's en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weergeven. De Klimaatmonitor bevat jaarlijks 92 tot 94 % van het Nederlandse finale energiegebruik volgens de NEV en 88 tot 90 % van de Nederlandse Hernieuwbare Energie. Een uitgebreide beschrijving van de getoonde gegevens vindt u in de verschillende rapportages. Via onderstaande keuzevensters kunt u kiezen voor welke gemeente, regio of provincie u een samenvatting van deze gegevens wilt inzien. Door te klikken op Database krijgt u toegang tot alle achterliggende gegevens.

Trends en nadere details CO2-emissies Amersfoort (in tonnen)

CO2-uitstoot  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details CO2-emissies Amersfoort (in tonnen)
Sector Subsector CO2 Peiljaar
Gebouwde
omgeving
Woningen (sjv) 232.747 2015
Commerciële dienstverlening 146.093 2015
Publieke dienstverlening 90.097 2015
Subtotaal Gebouwde Omgeving 468.938 2015
Mobiliteit
(excl. railverkeer)
Wegverkeer 290.236 2015
Mobiele werktuigen 15.909 2015
Binnen- en recreatievaart 60 2015
Zeescheepvaart en visserij 0 2015
Subtotaal Mobiliteit 306.206 2015
Industrie, Energie,
Afval en Water
Industrie 24.530 2015
Bouwnijverheid 4.240 2015
Afval en (afval)water 1.097 2015
Energieproductie 537 2015
Winning van delfstoffen 0 2015
Subtotaal Industrie, Energie,
Afval en Water
30.398 2015
Landbouw Landbouw, bosbouw en visserij 1.142 2015
Totaal bekende CO2-uitstoot 806.082 2015

In bovenstaand trenddiagram ziet u de trend in de CO2-uitstoot in de meeste sectoren op het door u gekozen schaalniveau. Voor de meeste gemeenten geven deze gegevens een behoorlijk compleet beeld van de totale CO2-uitstoot, gerelateerd aan het energieverbruik. Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. In de tabel vindt u nadere details over de emissies in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van de emissies van desbetreffende sector.

Als u op rapportage klikt, vindt u een rapportage m.b.t. CO2 uitstoot, inclusief meerjarige trends. In deze rapportage staat ook beschreven welke gegevens zijn opgenomen en welke gegevens nog missen, zodat u kunt inschatten in hoeverre de gegevens voor uw gemeente compleet zijn. Als u op Baseline Emission Inventory klikt, vindt u een rapportage met de beschikbare gegevens voor rapportage aan het Covenant of Mayors.

Benchmark CO2-emissies Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht (ton/inwoner)

Benchmark CO2-emissie 2015 - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe de CO2-uitstoot in ton per inwoner van de verschillende sectoren zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke sectoren boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk besparingspotentieel.

Als u op uitgebreide rapportage klikt, vindt u een uitgebreide rapportage m.b.t. CO2 uitstoot, inclusief meerjarige trends. In deze rapportage staat ook beschreven welke gegevens zijn opgenomen en welke gegevens nog missen, zodat u kunt inschatten in hoeverre de gegevens voor uw gemeente compleet zijn. Als u op Baseline Emission Inventory klikt, vindt u een rapportage met de beschikbare gegevens voor rapportage aan het Covenant of Mayors.

Trends en nadere details Energiegebruik Amersfoort (in TJ)

Thema's  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details Energiegebruik Amersfoort (in TJ)
Sector Subsector TJ Peiljaar
Gebouwde
omgeving
Woningen (sjv) 3.086 2016
Commerciële dienstverlening 1.350 2015
Publieke dienstverlening 990 2016
Subtotaal Gebouwde Omgeving 5.453 2015
Mobiliteit
(excl. railverkeer)
Wegverkeer 4.112 2015
Mobiele werktuigen 216 2015
Binnen -en recreatievaart 1 2015
Zeescheepvaart 0 2015
Subtotaal Verkeer en vervoer 4.329 2015
Industrie, Energie,
Afval en Water
Industrie 239 2016
Bouwnijverheid 41 2016
Energieproductie ? 2016
Winning van delfstoffen 0 2016
Afval en (afval)water 9 2016
Subtotaal Industrie, Energie,
Afval en Water
294 2016
Landbouw Landbouw, bosbouw en visserij 9 2016
Hernieuwbaar Warmte 53 2015
Totaal bekend energiegebruik 10.129 2015

In bovenstaand trenddiagram ziet u de ontwikkeling van het energiegebruik in de meeste sectoren op het door u gekozen schaalniveau. Voor de belangrijkste energiedragers (gas, elektriciteit, voertuigbrandstoffen) geven deze gegevens een compleet beeld van het totale energiegebruik. In de tabel vindt u nadere details over de energiegebruiken in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van de energiegebruiken in desbetreffende sector.

Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De belangrijkste bron voor deze gegevens is CBS. Als u op rapportage energiegebruiken klikt, vindt u een rapportage m.b.t. energiegebruiken.

Benchmark energiegebruik Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht (GJ/inwoner)

Jive  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe het energiegebruik in Gigajoule per inwoner van de verschillende sectoren zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke sectoren boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk besparingspotentieel.

Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De belangrijkste bron voor deze gegevens is CBS. Als u op rapportage energiegebruiken klikt, vindt u een rapportage m.b.t. energiegebruiken.

Trends en nadere details Hernieuwbare energie Amersfoort (in TJ)

Jive  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details Hernieuwbare energie Amersfoort (in TJ)
Hernieuwbare Energie-optie Energiedrager TJ Peiljaar
Afvalverbrandingsinstallatie Elektriciteit 2014
Meestook biomassa Elektriciteit 0 2016
Overige bio-energie Elektriciteit 24 2015
Waterkracht Elektriciteit 2014
Wind op land Elektriciteit 2014
Zonnestroom Elektriciteit 14 2016
Subtotaal elektriciteit Elektriciteit 55 2015
Afvalverbrandingsinstallatie Warmte 2016
Biomassaketels bedrijven Warmte 14 2016
Geothermie Warmte 2016
Houtkachels woningen Warmte 38 2016
Meestook biomassa Warmte 2016
Overige bio-energie Warmte 2 2015
Ondiepe bodemenergie Warmte 37 2016
Subtotaal warmte Warmte 53 2015
Biobrandstoffen wegverkeer Brandstof 147 2014
Biobrandstoffen mobiele werktuigen Brandstof 5 2014
Subtotaal verkeer Brandstof 152 2014
Totaal HE alloceerbare opties 239 2014

In bovenstaand trenddiagram ziet u de ontwikkeling van de opwekking van de meest relevante vormen van Hernieuwbare Energie op het door u gekozen schaalniveau. In de tabel vindt u nadere details over de opgewekte Hernieuwbare Energie in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van desbetreffende vorm van opgewekte Hernieuwbare Energie.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door de nationale totalen te verdelen op basis van verdeelsleutels zoals het lokaal opgestelde opwekkingsvermogen. Als u op rapportage Hernieuwbare Energie klikt, vindt u een rapportage waarin de gebruikte methode en verdeelsleutels worden toegelicht.

Benchmark hernieuwbare energie Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht in 2013(MJ/inwoner)

Jive 2013 - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe de opwekking van Hernieuwbare Energie in Megajoule per inwoner van de verschillende opties zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke opties boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk opwekpotentieel.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door de nationale totalen te verdelen op basis van verdeelsleutels zoals het lokaal opgestelde opwekkingsvermogen. Als u op rapportage Hernieuwbare Energie klikt, vindt u een rapportage waarin de gebruikte methode en verdeelsleutels worden toegelicht.

U kunt de gegevens op de site op diverse manieren bewerken. Via de Help-functie krijgt u stap voor stap een beeld van de mogelijkheden. Iedere afbeelding die u maakt, kunt u opslaan of plakken in een document naar uw keuze. Ook kunt u een link naar desbetreffende afbeelding aanmaken, die u kunt gebruiken om naar deze afbeelding te verwijzen. Ook kunt u gegevens naar wens downloaden in Excel of Open Office Calc. We verzoeken u, als u de gegevens gebruikt en/of publiceert, dit te doen met bronvermelding.