laden
laden ...
Sluiten

De Klimaatmonitor is voorzien van een nieuwe functie: het Dashboard. Het Dashboard ontsluit de beschikbare gegevens op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier. Op de Klimaattop zal het Dashboard gelanceerd worden en de reguliere Homepagina van de Klimaatmonitor vervangen. U vindt het Dashboard hier: www.klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu logo

Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor presenteert gegevens voor de monitoring van klimaatbeleid. Met deze gegevens kunt u voor alle gemeenten, regio's en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weergeven. De Klimaatmonitor bevat jaarlijks 92 tot 94 % van het Nederlandse finale energiegebruik volgens de NEV en 88 tot 90 % van de Nederlandse Hernieuwbare Energie. Een uitgebreide beschrijving van de getoonde gegevens vindt u in de verschillende rapportages. Via onderstaande keuzevensters kunt u kiezen voor welke gemeente, regio of provincie u een samenvatting van deze gegevens wilt inzien. Door te klikken op Database krijgt u toegang tot alle achterliggende gegevens.

Trends en nadere details CO2-emissies Amersfoort (in tonnen)

CO2-uitstoot  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details CO2-emissies Amersfoort (in tonnen)
Sector Subsector CO2 Peiljaar
Gebouwde
omgeving
Woningen (sjv) 241.873 2014
Commerciële dienstverlening 131.068 2014
Publieke dienstverlening 85.766 2014
Subtotaal Gebouwde Omgeving 458.707 2014
Mobiliteit
(excl. railverkeer)
Wegverkeer 301.865 2014
Mobiele werktuigen 15.211 2014
Binnen- en recreatievaart 60 2014
Zeescheepvaart en visserij 0 2014
Subtotaal Mobiliteit 317.136 2014
Industrie, Energie,
Afval en Water
Industrie 21.958 2014
Bouwnijverheid 3.599 2014
Afval en (afval)water 1.789 2014
Energieproductie 584 2014
Winning van delfstoffen 0 2014
Subtotaal Industrie, Energie,
Afval en Water
27.930 2014
Landbouw Landbouw, bosbouw en visserij 1.025 2014
Totaal bekende CO2-uitstoot 804.797 2014

In bovenstaand trenddiagram ziet u de trend in de CO2-uitstoot in de meeste sectoren op het door u gekozen schaalniveau. Voor de meeste gemeenten geven deze gegevens een behoorlijk compleet beeld van de totale CO2-uitstoot, gerelateerd aan het energieverbruik. Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. In de tabel vindt u nadere details over de emissies in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van de emissies van desbetreffende sector.

Als u op rapportage klikt, vindt u een rapportage m.b.t. CO2 uitstoot, inclusief meerjarige trends. In deze rapportage staat ook beschreven welke gegevens zijn opgenomen en welke gegevens nog missen, zodat u kunt inschatten in hoeverre de gegevens voor uw gemeente compleet zijn. Als u op Baseline Emission Inventory klikt, vindt u een rapportage met de beschikbare gegevens voor rapportage aan het Covenant of Mayors.

Benchmark CO2-emissies Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht (ton/inwoner)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2014 - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe de CO2-uitstoot in ton per inwoner van de verschillende sectoren zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke sectoren boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk besparingspotentieel.

Als u op uitgebreide rapportage klikt, vindt u een uitgebreide rapportage m.b.t. CO2 uitstoot, inclusief meerjarige trends. In deze rapportage staat ook beschreven welke gegevens zijn opgenomen en welke gegevens nog missen, zodat u kunt inschatten in hoeverre de gegevens voor uw gemeente compleet zijn. Als u op Baseline Emission Inventory klikt, vindt u een rapportage met de beschikbare gegevens voor rapportage aan het Covenant of Mayors.

Trends en nadere details Energiegebruik Amersfoort (in TJ)

Thema's  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details Energiegebruik Amersfoort (in TJ)
Sector Subsector TJ Peiljaar
Gebouwde
omgeving
Woningen (sjv) 3.307 2015
Commerciële dienstverlening 1.246 2014
Publieke dienstverlening 964 2014
Subtotaal Gebouwde Omgeving 5.536 2014
Mobiliteit
(excl. railverkeer)
Wegverkeer 4.277 2014
Mobiele werktuigen 206 2014
Binnen -en recreatievaart 1 2014
Zeescheepvaart 0 2014
Subtotaal Verkeer en vervoer 4.484 2014
Industrie, Energie,
Afval en Water
Industrie 228 2014
Bouwnijverheid 36 2014
Energieproductie 4 2014
Winning van delfstoffen 0 2014
Afval en (afval)water 16 2014
Subtotaal Industrie, Energie,
Afval en Water
284 2014
Landbouw Landbouw, bosbouw en visserij 9 2014
Hernieuwbaar Warmte 49 2014
Totaal bekend energiegebruik 10.343 2014

In bovenstaand trenddiagram ziet u de ontwikkeling van het energiegebruik in de meeste sectoren op het door u gekozen schaalniveau. Voor de belangrijkste energiedragers (gas, elektriciteit, voertuigbrandstoffen) geven deze gegevens een compleet beeld van het totale energiegebruik. In de tabel vindt u nadere details over de energiegebruiken in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van de energiegebruiken in desbetreffende sector.

Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De belangrijkste bron voor deze gegevens is CBS. Als u op rapportage energiegebruiken klikt, vindt u een rapportage m.b.t. energiegebruiken.

Benchmark energiegebruik Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht (GJ/inwoner)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe het energiegebruik in Gigajoule per inwoner van de verschillende sectoren zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke sectoren boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk besparingspotentieel.

Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De belangrijkste bron voor deze gegevens is CBS. Als u op rapportage energiegebruiken klikt, vindt u een rapportage m.b.t. energiegebruiken.

Trends en nadere details Hernieuwbare energie Amersfoort (in TJ)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor  - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Trends en nadere details Hernieuwbare energie Amersfoort (in TJ)
Hernieuwbare Energie-optie Energiedrager TJ Peiljaar
Afvalverbrandingsinstallatie Elektriciteit 2014
Meestook biomassa Elektriciteit 0 2015
Overige bio-energie Elektriciteit 24 2014
Waterkracht Elektriciteit 2014
Wind op land Elektriciteit 2014
Zonnestroom Elektriciteit 14 2015
Subtotaal elektriciteit Elektriciteit 38 2014
Afvalverbrandingsinstallatie Warmte 2014
Biomassaketels bedrijven Warmte 11 2014
Geothermie Warmte 2015
Houtkachels woningen Warmte 37 2015
Meestook biomassa Warmte 2015
Overige bio-energie Warmte 2 2014
Ondiepe bodemenergie Warmte 1 2015
Subtotaal warmte Warmte 49 2014
Biobrandstoffen wegverkeer Brandstof 147 2014
Biobrandstoffen mobiele werktuigen Brandstof 5 2014
Subtotaal verkeer Brandstof 152 2014
Totaal HE alloceerbare opties 239 2014

In bovenstaand trenddiagram ziet u de ontwikkeling van de opwekking van de meest relevante vormen van Hernieuwbare Energie op het door u gekozen schaalniveau. In de tabel vindt u nadere details over de opgewekte Hernieuwbare Energie in het meest recente peiljaar. Door op de verschillende cellen van de tabel te klikken, ziet u een verdere uitsplitsing van desbetreffende vorm van opgewekte Hernieuwbare Energie.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door de nationale totalen te verdelen op basis van verdeelsleutels zoals het lokaal opgestelde opwekkingsvermogen. Als u op rapportage Hernieuwbare Energie klikt, vindt u een rapportage waarin de gebruikte methode en verdeelsleutels worden toegelicht.

Benchmark hernieuwbare energie Amersfoort t.o.v. RUD Utrecht in 2013(MJ/inwoner)

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2013 - Amersfoort
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

In bovenstaand profieldiagram ziet u hoe de opwekking van Hernieuwbare Energie in Megajoule per inwoner van de verschillende opties zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde op het door u gekozen schaalniveau. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk welke opties boven het gemiddelde uitstijgen en welke daaronder blijven. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen door diverse factoren worden veroorzaakt, waaronder het lokale of regionale beleid, maar ook door diverse kenmerken van de gemeente, regio of provincie die met beleid minder goed beïnvloedbaar zijn. Afwijkingen van het gemiddelde kunnen, voor zover ze berusten op beïnvloedbare factoren, gebruikt worden als indicator voor een mogelijk opwekpotentieel.

Deze gegevens zijn tot stand gekomen door de nationale totalen te verdelen op basis van verdeelsleutels zoals het lokaal opgestelde opwekkingsvermogen. Als u op rapportage Hernieuwbare Energie klikt, vindt u een rapportage waarin de gebruikte methode en verdeelsleutels worden toegelicht.

U kunt de gegevens op de site op diverse manieren bewerken. Via de Help-functie krijgt u stap voor stap een beeld van de mogelijkheden. Iedere afbeelding die u maakt, kunt u opslaan of plakken in een document naar uw keuze. Ook kunt u een link naar desbetreffende afbeelding aanmaken, die u kunt gebruiken om naar deze afbeelding te verwijzen. Ook kunt u gegevens naar wens downloaden in Excel of Open Office Calc. We verzoeken u, als u de gegevens gebruikt en/of publiceert, dit te doen met bronvermelding.