Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

 • Over welke 'scopes' uit het Greenhouse Gas Protocol gaat de Regionale klimaatmonitor?

  Het Green House Gas Protocol onderscheidt drie zogenaamde scopes:

  • Scope 1 bestaat uit directe emissies, bijvoorbeeld door aardgasverbruik in het beschouwde gebied;
  • Scope 2 bestaat uit indirecte emissies, bijvoorbeeld ten gevolge van verbruik van elektriciteit in het beschouwde gebied;
  • Scope 3 betreft de emissies die elders in de levenscyclus optreden door gebruik van elders geproduceerde producten in het beschouwde gebied.

  Wij presenteren gegevens die vallen onder scope 1 en 2. 

  Emissies volgens scope 3 geven we niet weer, omdat deze emissies meestal scope 1- emissies of scope 2-emissies van andere gebieden binnen Nederland of emissies in het buitenland betreffen.

 • Wat is de zogenaamde Kerndataset?

  Decentrale overheden hebben zich gecommitteerd aan de afspraken van het Klimaatakkoord. Zij willen weten of de gemaakte plannen en beleid het gewenste effect hebben. Daarvoor is het belangrijk dat decentrale overheden volgens dezelfde standaarden meten, zodat hun gegevens vergelijkbaar en optelbaar zijn. 

  Daarom hebben de decentrale overheden een kerndataset van ca. 70 indicatoren gedefinieerd voor de monitoring van de klimaat- en energietransitie. Deze kerndataset is ingedeeld in de vijf sectoren van het klimaatbeleid (Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Landbouw).

  Klik hier voor meer informatie over de Kerndataset.

 • Welke energiedragers vallen binnen de scope van de Regionale klimaatmonitor?

  In de Rapportage energieverbruik sommen we de energiedragers op waarvan we gegevens beschikbaar stellen.

  We streven ernaar om van meer energiedragers gegevens te ontsluiten. We werken daarvoor samen met o.a. CBS in het samenwerkingsprogramma VIVET.

 • Kan ik mijn lokale of regionale doelstellingen terugzien in de Regionale klimaatmonitor?

  Wij bieden de mogelijkheid aan om lokale of regionale doelstellingen op te nemen in de Regionale klimaatmonitor. Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
 • Welke bronnen gebruikt de Regionale klimaatmonitor?

  We gebruiken ca. 70 bronnen en methoden. We hebben deze opgenomen in dit overzicht. We verwijzen daarin ook door naar de oorspronkelijke brondata en bronbeschrijvingen van de bronhouder.

 • Trekt de Regionale klimaatmonitor naar aanleiding van de cijfers ook conclusies over de ontwikkelingen?

  Nee, dat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Wij beperken ons tot het beschikbaar stellen van de gegevens, inclusief een toelichting over de herkomst, afbakening en eventuele bewerking. Zie ook onze toelichting over monitoring.
 • Monitoren jullie ook gegevens over klimaatadapatie?

  Nee. Wij monitoren de decentrale energietransitie. Die is gericht op mitigerende maatregelen om broeikasgasemissies te voorkomen, zoals energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

  Daarnaast voeren decentrale overheden ook beleid uit dat gericht is op klimaatadaptatie. Meer daarover vindt u op het Kennisportaal Klimaatadapatatie.

 • Waarom worden slimme meter-data niet gebruikt voor monitoring?

  Dat is wettelijk niet toegestaan. Slimme meter-data mogen alleen worden gebruikt in de communicatie tussen de energieleverancier en de klant. Ze mogen met niemand anders gedeeld worden.

  Voor monitoring zijn we dus afhankelijk van de jaargegevens van de netbeheerders.

 • Zijn er gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 beschikbaar?

  Er zijn geen gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 volgens de verbruiksbenadering beschikbaar. De oorzaak hiervan is, dat er geen regionale gegevens over het verbruik van energie in 1990 beschikbaar zijn.

  De Emissieregistratie heeft gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 volgens de bronbenadering. Een deel van deze gegevens is beschikbaar in de Regionale klimaatmonitor, namelijk de CO2-uitstoot van Verkeer en vervoer.

   

 • Welke andere monitors zijn er beschikbaar voor de energietransitie?

  Het ministerie van EZK heeft de Klimaatwijzer opgesteld. De Klimaatwijzer biedt een overzicht van websites die informatie geven over de klimaattransitie.